Grilovaná kuřata a mnohem více

 

Podmínky pro používání


Podmínky pro používání
   
Nutzungsbedingungen 

Souhlas

S přístupem na COUNTRY GRILL stránky www.countrygrill.com a na všechny tam obsažené stránky (dále jen "stránky Country Grill") vyslovujete souhlas s následujícími podmínkami pro používání těchto stránek. Všechny informace, dokumenty, produkty, označení zboží, služby a ostatní materiály (včetně všech odkazů, dále jen "obsah") podléhají těmto podmínkám a právním ujednáním.

 

Einverständnis

Durch Zugriff auf die COUNTRY GRILL Website www.countrygrill.com und alle darin enthaltenen Seiten (nachstehend "Country Grill Site" genannt) erklären Sie sich mit den folgenden Nutzungsbedingungen und rechtlichen Informationen einverstanden. Alle Informationen, Dokumente, Produkte, Warenzeichen, Leistungen und anderen Materialien (einschließlich aller Links auf der Country Grill Site, nachstehend "Inhalt" genannt) auf der Country Grill Site unterliegen diesen Nutzungsbedingungen und rechtlichen Informationen.

Duševní majetek 

Country Grill a další obchodní značky na těchto stránkách jsou zapsané obchodní a servisní značky firmy Marvena AG a/nebo jejich přímých nebo nepřímých partnerů (dále jen "Marvena AG"). Pokud není uvedeno jinak, je veškerý obsah na těchto stránkách autorskoprávně chráněno Marvenou AG. Marvena AG si ponechává veškerá práva (zvláště autorská a práva na značku) na veškerý obsah těchto stránek a využije všechny právní možnosti k jejich vymožení. 


Geistiges Eigentum

Country Grill und andere Marken auf dieser Website sind eingetragene Handelsmarken oder Servicemarken der Marvena AG und/oder ihrer direkten oder indirekten Partnerunternehmen („nachstehend "Marvena AG" genannt). Soweit nicht etwas anderes angegeben ist, sind sämtliche Inhalte auf dieser Website urheberrechtlich durch die Marvena AG geschützt. Die Marvena AG behält sich sämtliche Rechte (insbesondere Urheber- und Markenrechte) an allen Inhalten auf dieser Website vor und wird alle gesetzlichen Möglichkeiten zur Durchsetzung dieser Rechte wahrnehmen.
Žádná část stránek nesmí být interpretována tak, že by tím bylo získáno povolení nebo právo k používání obrázků, značek a log. Stahování, kopírování a tisk jednotlivých stran nebo částí stran je povoleno pouze k soukromým účelům. Tím ovšem na Vás nejsou přenesena práva na software nebo na obsah stran. Pokud by celý obsah nebo část obsahu byl elektronicky nebo písemně reprodukován dál, je nutné výslovně uvést firmu Marvena AG. Takže k reprodukci, dalšímu zveřejňování nebo prodeji obsahu je nutno si vyžádat výslovný souhlas Marveny AG.
Kein Bestandteil auf der Website darf so ausgelegt werden, dass dadurch eine Genehmigung oder ein Recht zur Nutzung von Bildern, eingetragenen Marken oder Logos eingeräumt wird. Das Downloaden, Kopieren oder Drucken einzelner Seiten und/oder Teile der Website ist nur für den persönlichen Gebrauch zulässig. Damit werden Ihnen aber keinerlei Rechte auf die Software oder die Inhalte der Website übertragen. Werden Inhalte der Website ganz oder teilweise in elektronischer oder schriftlicher Form reproduziert, ist die ausdrückliche Nennung der Marvena AG erforderlich. Darüber hinaus muss für die Reproduktion, Weiterveröffentlichung oder den Vertrieb dieser Inhalte die ausdrückliche Zustimmung der Marvena AG eingeholt werden.
Webové stránky firmy Marvena AG mohou obsahovat patenty, obchodní tajemství, autorská práva, technologie, produkty a postupy Marveny AG a/nebo jejích partnerů nebo se na ně mohou odvolávat. Upozorňujeme, že uveřejněním Vám nejsou propůjčena nebo na Vás přenesena žádná práva na patenty, obchodní tajemství, autorská práva, technologie, produkty a postupy firmy Marvena AG nebo jejích partnerů.
Die Website der Marvena AG kann Marken, Patente, Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte, Technologien, Produkte, Verfahren und andere Eigentümerrechte der Marvena AG und/oder anderer Parteien enthalten oder sich darauf beziehen. Insbesondere wird keine Lizenz und kein Recht auf diese Marken, Patente, Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte, Technologien, Produkte, Verfahren und andere Eigentümerrechte von der Marvena AG und/oder anderer Parteien an Sie verliehen oder übertragen.

Zasláním jakéholiv korespondence z Vaší strany na Marvenu AG ohledně stránek Country Grill, které neobsahují žádné osobní údaje (o osobních údajích více na Ochrana osobních údajů), zvláště ohlasy, komentáře, návrhy, záznamy do knihy hostů aj. 

  • nemáte žádný nárok na diskrétní zpracování Vaší korespondence a Marvena AG není povinna Vaší korespondenci diskrétně zpracovat;
  • Marvena AG má právo tuto korespondenci neomezeně reprodukovat, používat, zveřejňovat a šířit; a
  • Marvena AG má právo nápady, koncepty, know-how a techniku, které jste uvedli ve Vaší korespondenci neomezeně používat, to se nevztahuje na vývoj, produkci a marketing produktů a služeb na základě těchto informací.

Bezüglich jeglicher Korrespondenz Ihrerseits an die Marvena AG zu Informationen der Country Grill Site, die keine persönlichen Daten (zu persönlichen Daten siehe auch Datenschutzbestimmungen  der Marvena AG) enthalten, insbesondere Feedback, Kommentare, Vorschläge, Gästebucheinträge, usw.
  • haben Sie keinen Anspruch auf die vertrauliche Behandlung Ihrer Korrespondenz, und die Marvena AG ist nicht verpflichtet, Ihre Korrespondenz vertraulich zu behandeln;
  • hat die Marvena AG das Recht, diese Korrespondenz unbeschränkt zu vervielfältigen, zu nutzen, zu veröffentlichen und zu verbreiten; und
  • hat die Marvena AG das Recht, Ideen, Konzepte, Know-how und Techniken, die Sie in Ihrer Korrespondenz erwähnen, uneingeschränkt zu nutzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Entwicklung, Produktion und Marketing von Produkten und Dienstleistungen aufgrund dieser Informationen.

Záruky a jištění

Žádná závazná nabídka
Obsah stránek Country Gril slouží pouze informačním účelům a v žádném případě nezakládá závaznou nabíku.

Gewährleistungen und Zusicherungen

Kein bindendes Angebot
Der Inhalt der Country Grill Site dient lediglich Informationszwecken und stellt in keiner Weise ein rechtlich bindendes Angebot dar.

Žádná záruka (přesnost, spolehlivost a úplnost stránek

Marvena AG se snaží, aby obsah jejích internetových stránek byl přesný, úplný a aktuální. Marvena AG a její smluvní partneři nedávají žádnou výslovnou záruku nebo ujištění (včetně ručení za třetí strany) týkající se přesnosti, spolehlivosti a úplnosti stránek Country Grill. Marvena AG si vyhrazuje právo informace, dokumenty, produkty, služby a jiné materiály (včetně softwaru a těchto podmínek k používání a právních informací) na stránkách Country Grill měnit, doplňovat a rušit. Stránky Country Grill podléhají nejaktuálnějším podmínkám k používání a právním informacím  Marveny AG.

 
Keine Garantie (Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Website)
 
 
Die Marvena AG bemüht sich, den Inhalt ihrer Website genau, vollständig und aktuell zu halten. Die Marvena AG oder ihre Vertragspartner geben keine ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung oder Zusicherung (einschließlich der Haftung gegenüber dritten Parteien) für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Country Grill Site. Die Marvena AG behält sich das Recht vor, Informationen, Dokumente, Produkte, Leistungen und andere Materialien (einschließlich Software und den vorliegenden Nutzungsbedingungen und rechtlichen Informationen) auf der Country Grill Site zu ändern, zu ergänzen und zu löschen. Die Country Grill Website der Marvena AG unterliegt den aktuellsten Nutzungsbedingungen und rechtlichen Informationen der Marvena AG.
Country Grill stránky obsahují informace o produktech a službách Marveny AG, ne všechny produkty jsou ale k dispozici ve všech zemích, kde společnost působí.
Die Country Grill Site enthält Informationen über die Produkte und Leistungen der Marvena AG, nicht alle dieser Produkte und Leistungen sind in allen Ländern verfügbar.

Vyloučení odpovědnosti

Použití stránek je na vlastní nebezpečí. Za žádných okolností nejsou Marvena a/nebo její smluvní partneři, připojené společnosti, vedoucí zaměstnanci, členové představenstva, spolupracovníci, dceřinné nebo mateřské společnosti zodpovědni za přímé nebo nepřímé, konkrétní, náhodné nebo následné škody nebo pokuty (včetně náhrad škod, zvláštně ušlé zisky či příjmy, vzniklé přístupem a používáním našich nebo odkazovaných stránek, dobrou vírou v jejich obsah nebo  nemožností přístupu na ně), stejně tak, i když bude Marvena AG a/nebo její dodavatelé a partneři na možnost vzniklých škod upozorněna.


 


Haftungsausschluss

Die Nutzung der Country Grill Site erfolgt auf eigene Gefahr. Unter keinen Umständen sind die Marvena AG und/oder Vertragspartner, verbundene Unternehmen, leitende Angestellte, Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter, Tochter- oder Muttergesellschaften für direkte oder indirekte, konkrete, beiläufige oder Folgeschäden sowie Strafen einschließlich Schadenersatz, insbesondere entgangene Einnahmen oder Gewinne, durch Zugriff auf die Website oder verlinkte Seiten, Ihre Nutzung, das Vertrauen auf Ihre Inhalte oder ihre Unzugänglichkeit haftbar, sei es aufgrund der Verbindung, einer rechtswidrigen Handlung, verschuldensunabhängige Haftung oder aus anderen Gründen, auch dann nicht, wenn die Marvena AG und/oder ihre Lieferanten und Partner auf die Möglichkeit von Schäden hingewiesen wurden.

Obsah stránek Country Grill je předkládán v této podobě bez jakékoliv výslovné nebo konkludentní záruky, zvláště konkludentních záruk na prodejnost na trhu, vhodnost pro určitý účel nebo právoplatnost.
Der Inhalt der Country Grill Site wird in der vorliegenden Form ohne jegliche ausdrückliche oder konkludente Gewähr, insbesondere konkludente Garantien auf Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Rechtsgültigkeit bereitgestellt.
Informace na stránkách Country Grill mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo chybné návody. Marvena AG si vyhrazuje právo, kdykoli, bez předešlého upozornění, měnit, opravovat a/nebo vylepšovat všechny informace , produkty a programy, o kterých se zmiňuje. 
Die Informationen zu Country Grill können technische Unzulänglichkeiten oder Tippfehler enthalten. Die Marvena AG behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen, Korrekturen und/oder Verbesserungen an den Country Grill Informationen und den in diesen Informationen beschriebenen Produkten und Programmen vorzunehmen.

Bez záruk na nepřítomnost virů

Marvena AG na sebe nebere žádnou odpovědnost a nedává žádnou záruku, že funkce na Country Grill stránkách budou nepřetržitě a bezchybně v provozu, že chyby budou ihned odstraněny nebo že Country Grill stránky (včetně jejich obsahu) nebo použité servery  jsou bez virů nebo jiných škodlivých elementů.


Keine Garantie für Virusfreiheit

Die Marvena AG übernimmt keine Verantwortung und keine Garantie dafür, dass die Funktionen der Country Grill Site ununterbrochen und fehlerfrei zur Verfügung stehen, dass Fehler korrigiert werden oder dass die Country Grill Site (einschließlich ihres Inhalts) oder die verwendeten Server frei von Viren oder anderen schädlichen Elementen sind.

Odkazy

Žádná zodpovědnost nebo podpora odkazovaných stránek

Country Grill stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou řízeny Marvenou AG. Marvena AG není zodpovědná za informace, výrobky, služby nebo materiál na těchto stránkách a není zodpovědná za škody způsobené přístupem nebo použitím těchto stránek. Spojení s jinými stránkami nezahrnuje žádnou podporu těchto stránek, jejich obsahu, včetně odkazů na těchto stránkách na další jiné stránky.

Links

Keine Verantwortung oder Unterstützung für verlinkte Websites
Die Country Grill Site kann Links auf andere Websites enthalten, die nicht von der Marvena AG betrieben werden. Die Marvena AG ist nicht für Informationen, Produkte, Leistungen oder Material auf diesen Websites verantwortlich und haftet nicht für durch den Zugriff auf oder die Nutzung von diesen Seiten entstandene Schäden. Die Verlinkung dieser Seiten impliziert keine Unterstützung dieser Seiten oder ihrer Inhalte einschließlich ihrer Links auf weitere Seiten.

Žádné spojení bez souhlasu Marveny AG

Propojování jiných webových stran se stránkami Country Grill je dovoleno pouze s výslovným písemným souhlasem společnosti Marvena AG.

 
Keine Verlinkung ohne Zustimmung der Marvena AG
Die Verlinkung anderer Website mit der Country Grill Site ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Marvena AG gestattet.

Zabezpečení dat na internetu

Všeobecné informace
Myslete na to, že internet je otevřený, všem přístupný systém. Pokud zasíláte vaše date on-line, děláte to na vlastní nebezpečí. Vaše údaje se mohou během přenosu ztratit nebo mohou být přístupny třetím, neautorizovaným osobám.


Datensicherheit im Internet

Allgemeine Informationen
Beachten Sie bitte, dass das Internet ein öffentlich zugängliches System ist. Wenn Sie persönliche Daten online übermitteln, geschieht das jeweils auf eigene Gefahr. Ihre Daten können bei der Übertragung verloren gehen oder von nicht autorisierten Dritten eingesehen werden.
 
Prohlížení
 
Country Grill stránky nejsou konfigurovány na to, aby při prohlížení byla shromažďována osobní data návštěvníků stránek. Informace jsou použity pouze ke statistickým účelům. K Vašim osobním údajům (např. jménu, příjmení, osolovení, adrese, e-mailové adrese, telefonnímu nebo faxovému číslu, jazyku nebo ostatním osobním datům) má Marvena AG přístup pouze tehdy, když jim je osobně postoupíte.

 
Browsing
 
Die Country Grill Site ist nicht dafür konfiguriert, persönliche Daten des Besuchers der Site beim Browsing zu sammeln. Informationen werden ausschließlich für statistische Zwecke verwendet. Auf Ihre persönlichen Daten (z.B. Vor- und Nachname, Anrede, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Sprache oder andere persönliche Daten) hat die Marvena AG nur dann Zugriff, wenn Sie sie persönlich übermitteln.
 
 
Internetový protokol - IP adresa
 
Ke každému připojení k internetu je Vašemu počítači přiřazena IP adresa. Pokud návštěvník vyvolá jednu ze stránek Marveny AG, server Marveny AG zaprotokoluje příslušnou aktuální IP adresu. IP adresy se využívají k diagnostikování různých problémů.

 
Internetprotokoll(IP)-Adresse
Bei jeder Verbindung mit dem Internet wird Ihrem Computer automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Wenn Nutzer eine Seite der Website der Marvena AG aufrufen, protokollieren die Server der Marvena AG die aktuelle IP-Adresse. IP-Adressen werden verwendet, um Probleme zu diagnostizieren.
 
 
Cookies
 
Marvena AG používá technologie Cookies. Díky cookies by měla být Vaše návštěva na Country Grill stránkách zjednodušená. Díky cookies se například zamezí tomu, aby se stejný návštěvník  mohl několikrát zaregistrovat do knihy hostů našich stránek.

 
Cookies
 
Die Marvena AG verwendet die "Cookie-Technologie". Durch Cookies soll Ihr Besuch auf der Country Grill Site vereinfacht werden. Durch Cookies wird zum Beispiel verhindert, dass der gleiche Besucher sich mehrfach im Gästebuch von Country Grill registriert.
 

Osobní data a ochrana dat

Ochrana dat je pro Marvenu AG velmi důležitá a s osobními daty (veškerými údaji o Vaší osobě) svých klientů zachází přísně důvěrně. Marvena AG naplňuje vysoké požadavky na ochranu dat švýcarských a evropských zákonů. Pokud Vaše data potřebujeme, zažádáme  zpravidla o dobrovolné zaslání těchto údajů. Tyto data nejsou poskytována třetím osobám, pouze v případech, podkud je to zákonem nebo nařízením soudu přikázáno.


Persönliche Daten und Datenschutz

Datenschutz ist bei der Marvena AG sehr wichtig, und die persönlichen Daten (alle Angaben zu Ihrer Person) unserer Kunden werden streng vertraulich behandelt. Die Marvena AG erfüllt die hohen Datenschutzanforderungen des schweizerischen und europäischen Rechts. Wenn wir Ihre Daten benötigen, fordern wir Sie in der Regel auf, uns diese freiwillig zuzusenden. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist vom Gesetz oder durch den Beschluss eines Gerichts oder einer Aufsichtsbehörde vorgeschrieben.
 
Dále jsou Vaše osobní data, tak jak je dáno v ustanovení o ochraně dat, uložena nebo za daných okolností zveřejněna, ale pouze pro předem stanovené účely. Berte na vědomí, že Váš souhlas s podmínkami na ochranu údajů je jedna s našich všeobecných podmínek k používání.
Weiterhin werden Ihre persönlichen Daten, wie in den Datenschutzbestimmungen festgelegt oder wie unter den gegebenen Umständen offensichtlich, nur zu dem bei der Übermittlung angegebenen Verwendungszweck genutzt. Bitte beachten Sie, dass Ihr Einverständnis mit den Datenschutzbestimmungen eine Bedingung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist.  

Platné právo a jurisdikce

S přístupem na stránky a využitím nabídek na Country Grill stránkách vyjadřují uživatelé stránek s Marvenou AG shodu, že všechny záležitosti v souvislosti s přístupem a/nebo případné spory, které v souvislosti s přístupem nebo používáním Country Grill stránkami vyvstanou, podléhají výlučně švýcarskému právu a budou také tak prezentovány, interpretovány a prosazovány. Na principy rozporů v zákonech a Vídeňské konvence z roku 1980 se tímto nepřihlíží.


Geltendes Recht und Gerichtsstand

Mit dem Zugriff und der Nutzung der Angebote auf der Country Grill Site erklärten sich der Nutzer und die Marvena AG damit einverstanden, dass alle Angelegenheiten in Verbindung mit dem Zugriff und/oder alle Streitigkeiten, die sich aus dem Zugriff auf oder die Nutzung der Country Grill Site durch den Nutzer ergeben, ausschließlich dem materiellen Recht der Schweiz unterliegen und diesen entsprechend zu interpretieren, auszulegen und durchzusetzen sind. Die Grundsätze der Gesetzeskollision und die Wiener Konvention von 1980 finden keine Berücksichtigung.
 
Jakékoli žaloby nebo procesy v souvislosti s  užitím a obsahem stránek Country Grill mohou být předloženy výhradně příslušnému soudu ve Švýcarsku.

Jedwede Klagen oder Prozesse im Zusammenhang mit der Benutzung und dem Inhalt der Country Grill Website können ausschliesslich in einem zuständigen Gericht in der Schweiz vorgebracht werden.  

Překlad

Podmínky k požívání stránek a vyjádření k ochraně dat jsou na stránkách Country Grill k dispozici v českém a německém jazyce. Německá verze je určující a je přednostní. Česká verze je přeložena s nejlepším vědomím a svědomím a měla by být brána jako doplňující služba zákazníkům.

Übersetzung

Die Nutzungsbedingungen und Erklärungen zum Datenschutz sind auf unserer Country Grill Site in Deutsch und Tschechisch verfügbar. Die Deutsche Version ist die massgebende und soll vorherrschen. Die Tschechische Version ist nach bestem Wissen und Gewissen übersetzt worden und soll als Serviceleistung verstanden werden.
 
 
Marvena AG, únor 2007

 
Marvena AG, Februar 2007